L’accentuació gràfica

Tot i que hom empra sovint la paraula accent per a designar la ratlleta (titlla) que hom escriu damunt les vocals, és més acurat usar la denominació accent gràfic, ja que també podem parlar d’accent prosòdic (força de la veu en pronunciar una síl·laba).

Els accents gràfics en català poden ser:

Accent greu o obert (`).

Accent agut o tancat (´).

Només s’accentuen les vocals (a, e, i, o, u).

La vocal a porta sempre accent greu (pàtria).

Les vocals i i u porten sempre accent agut (camí, iglú).

Les vocals e* i o poden portar accent greu o agut, depenent de si la pronunciació de la paraula és oberta o tancada (comèdia, arròs; érem, camió).

*La e presenta de vegades una doble accentuació segons el parlar. La normativa estàndard per al valencià, d’acord amb la pronunciació històrica i predominant al País Valencià, recomana l’accent agut (en oposició al català oriental) en els mots següents:

-Acabats en é,-és: café, interés.

-Infinitius acabats en -éixer, -éncer, -ényer: conéixer, véncer, estrényer.

-L’imperfet d’indicatiu acabat en -éiem, -éieu: féiem, séieu.

Les regles per a l’accentuació gràfica d’un mot depenen de quina és la seua síl·laba tònica, és a dir, la síl·laba on recau la intensitat de la veu en pronunciar-la. Així, en la paraula ordinador la síl·laba tònica és l’última: -dor.

Els mots que es formen amb una única síl·laba (monosíl·labs) no s’accentuen en general, llevat dels que porten accent diacrític (explicat en avant). Els mots amb més d’una síl·laba (polisíl·labs) porten l’accent gràfic sobre la vocal tònica seguint unes regles.

Advertisements

1 commentarium

Filed under Ortografia

One response to “L’accentuació gràfica

  1. Pingback: Accentuació gràfica. Part segona: Regles d’accentuació | Ismael Fuster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s